با سرطان مهلک و کشنده ی تخمدان آشنا شوید!!

با سرطان مهلک و کشنده ی تخمدان آشنا شوید!!

آیا سرطان تخمدان کشنده است شاید این مسأله ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که؛ آیا سرطان تخمدان کشنده است؟ شاید شنیدن نام سرطان، باعث ایجاد تشویق و آزردگی خاطر شود. ولی باید بدانید تمام سرطان ها کشنده نیستند و نمی توانند بلای جان انسان باشند. زیرا در دنیای مدرنی که ما...