چرا باید به دنبال انتخاب بهترین متخصص زنان باشیم؟!؟

چرا باید به دنبال انتخاب بهترین متخصص زنان باشیم؟!؟

بهترین متخصص زنان تمامی بانوان در طول زندگی خود دست کم یه بار به متخصص زنان مراجعه کرده اند. این جمله خبری تا دو دهه گذشته جامعیت نداشت، اکثر بانوان به دلایلی نظیر شرم از مراجعه و یا ترس از معاینه به متخصص زنان مراجعه نمی کردند. حال چه اتفاقی در این دو دهه اخیر افتاده...